JDK的安装步骤_

    下载完适合自己系统的JDK版本后。就可以进行安装了。下面以Windows系统为例,讲解JDK的安装步甄。
    (1)双击刚刚下毅的JDK程序。弹出如图1.5所示的JDK安装向导对话框。单击“下一步。按钮。

                    
    (2)在打开的如图1.6所示的对话框中,单击”更改,按钮。将安装位置修改为C如图所示。

                   
    (3)单击。下一步。按钮,开始安装。如图1.8所示。

                      

No Comments

Leave a Comment